Øksnes historielag


  


Til Hovedsiden 
VEDTEKTER FOR ØKSNES HISTORIELAG
Vedtatt på medlemsmøte 20. april 1990
(med endringer vedtatt av Årsmøtet 10. mai 2007, 20. april 2008, 25. april 2011, 12. april 2015 og 8. april 2018)

I - Formål
Øksnes Historielag har som formål å verne om den lokale kulturarven i Øksnes, spesielt vårt bidrag til den felles fisker-/bondekultur, berge muntlig tradisjon og skriftlig kildemateriale vedrørende liv og arbeid i eldre tid, samt øke og formidle kunnskap om fortida i vår kommune.

II - Oppgaver

Laget skal ha følgende oppgaver:
a) 

Samle/registrere sagn og fortellinger, stedsnavn, dialekter, eventuell folkemusikk, gamle skikker og folketro, billedmateriale, ord og utrykk, gammelt skriftlig kildemateriale, og alt annet tradisjonsstoff i vår kommune. Herunder kunst/brukskunst, klær/tekstiler og mønstre, samt redskaper og husgeråd.
b) Ta vare på vår kystkultur ved bl.a. registrering og eventuell Innsamling/bevaring av gamle fartøy, fiskeredskaper, båtnaust, båtleier/båtstøer og tradisjonsstoff m.v. knyttet til våre fiskerier.
c) Ta initiativ til registrering av gammel bosetting, registrering/bevaring av eldre bebyggelse, tidligere ferdselsveier, samt nærings- og skolevirksomhet i kommunen.
d) Vekke interesse for historie generelt, og lokalhistorie spesielt, ved foredrag, kurs og ekskursjoner m.v.
e) Gi ut et tidsskrift/årbok én gang pr. år, med lokalhistorisk innhold.
f)

Utføre overnevnte i nært samarbeide og forståelse med det lokale museum og andre kulturinstitusjoner i Øksnes. Museets leder, eventuelt et styremedlem får delta i lagets møter, med tale- og forslagsrett. Innsamlet materiale skal som hovedregel overlates Øksnes Bygdemuseum for registrering/oppbevaring.

III Medlemskap.

For å bli medlem i laget må en årskontingent betales. Stemmerett har alle som har betalt full kontingent siste år, eller er livsvarig medlem. Livsvarig medlemskap oppnås ved betaling av ti ganger årskontingent. Fullt betalende medlemmer får årboka gratis tilsendt. Det skal føres medlemsliste for laget. (Endret av Årsmøtet 10/5-07).

IV - Årsmøtet

Laget har årsmøte hvert år innen utgangen av april. Styret innkaller med 1 måneds varsel. Saksliste skal følge innkallingen. Årsmøtet kan i stedet, eventuelt i tillegg, annonseres i lokalavisen. Årsmøtet behandler styrets årsmelding, regnskap og revisjonsrapport, eventuelle endringer av vedtektene, meldinger fra eventuelle utvalg, årskontingent, saker som styret tar opp, eller som er kommet inn fra medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet fastsetter rammen for lagets aktivitet fram til neste årsmøte. Årsmøtet skal også velge eventuelle utvalg til å ta seg av spesielle fagområder innen lagets arbeid.(Endret av Årsmøtet 8/4-18)
V

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 stemmeberettigede medlemmer møter. Hvis Årsmøtet består av 7 – 9 deltakere avgjør de selv om om møtet skal avholdes og er da beslutningsdyktig. (Endret av Årsmøtet 25/-11). Endringer av vedtektene krever at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for, eventuelt med simpelt flertall ved 2. gangs behandling i nytt årsmøte. Det samme gjelder avhendelse av lagets eiendeler. Det skal føres protokoll over alle styre- og medlemsmøter.

VI - Valg.

Årsmøtet velger:
a)  Et styre på 5 personer, med 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge.
b) 2 revisorer og 1 vararevisor (Slettet Jfr. Årsmøtevedtak av 6/9-2020)..
c) Redaksjonskomité for årboka på 6 personer og 1 varamedlem. Herav velges 1 redaktør. Lederen av laget kan dessuten møte med forslags-/stemmerett. (Endret av Årsmøtet 12/4-15).
d) Valgnemd på 3 personer samt 1 varamedlem. (Opphevet av Årsmøtet 12/4-15).

VII - Valgperioden.

a)  Lederen velges hvert år, med særskilt avstemming.
b) Styremedlemmer og redaksjonskomité velges for 2 år, men slik at halvparten står på valg hvert år, første gang etter loddtrekning.
c) Revisorene velges for 2 år vekselvis.(Slettet. Jfr. Årsmøtevedtak av 6/9 2020).
d) Varamedlemmer og valgnemd velges for 1 år.


VIII - Konstituering.


a)  Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer.
i. Styreleder, eller i dennes fravær nestleder, forplikter laget ved sin underskrift. (Vedtatt av Årsmøtet 20/4 2008)
b) Årsmøtet velger leder for valgnemda og for eventuelle utvalg,
c) Eventuelle utvalg velger selv nestleder, og fordeler ellers oppgaver etter eget ønske.
d) Valgene gjelder for 1 år.


IX - Styret.


Styremøtene holdes så ofte leder finner det nødvendig eller når det forlanges av minst 2 styremedlemmet. Styret kan foreta vedtak når flertallet av medlemmene møter. Gyldige vedtak fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer.
Styrets retningsgivende oppgaver er å:
Stå for lagets daglige drift i samsvar med historielagets formålsparagraf.
Følge opp de bestemmelser og vedtak som fattes av Årsmøtet i Øksnes Historielag.
Sørge for at historielagets eiendeler blir oppbevart på betryggende måte.
Forvalte historielagets økonomi på betryggende måte.
Oppnevne utvalg/komiteer etter behov og fastsette instruks for disse der det er nødvendig.
Utarbeide forslag til årsberetning, revidert regnskap, budsjett, arbeidsplan og kontingent til Årsmøtet. (Hele § IX vedtatt av Årsmøtet 10/5-07. Tidligere § IX er nå § X).

X - Nedlegging


Dersom laget blir oppløst/nedlagt, overføres alt laget eier til Øksnes kommune v/Kulturkontoret til disponering innad i nåværende Øksnes kommune - 2018. Nedleggelse av laget krever kvalifisert flertall av stemmeberettiget medlemsmasse. (Endret av Årsmøtet 8/4-18 )

Denne siden ble oppdatert 30. mai 2018

Til toppen av siden